Організаційна структура Асоціації тифлопедагогів України

Конференція – вищий орган АТПУ

Рада Асоціації – керівний орган АТПУ

Виконавчий комітет АТПУ – адміністративно-виконавчий орган

Ревізійна комісія АТПУ – контролюючий орган

Місцеві осередки


Вищий орган АТПУ – Конференція

• Участь у конференції беруть делегати Асоціації.

• Чергова Конференція скликається Радою Асоціації не рідше одного разу на рік.

• Порядок денний та норму представництва Конференції визначає Рада Асоціації.

• У Конференції мають право брати участь члени Асоціації, члени керівних органів, делегати від місцевих осередків. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше 50% делегатів від місцевих осередків Асоціації (їх представників).

До виключної компетенції Конференції відносяться:

• затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;

• визначення основних напрямів діяльності Асоціації;

• затвердження благодійних та соціальних програм Асоціації;

• затвердження щорічного кошторису Асоціації, внесення до нього змін і доповнень, заслуховування звітів Президента Асоціації про результати виконання щорічного кошторису Асоціації;

• затвердження річних звітів Ради Асоціації;

• заслуховування звітів Ревізійної комісії, обрання та переобрання членів Ради Асоціації, Ревізійної комісії, Президента Асоціації;

• прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Асоціації.

Рада Асоціації

Рада Асоціації нараховує 20 членів, яких було обрано на Установчих зборах.

Адміністративно-виконавчий орган – Виконавчий комітет АТПУ

Виконком складається з Президента Асоціації, виконавчого директора та п'яти членів Виконкому з числа керівників місцевих осередків. До компетенції Виконкому відноситься:

• виконання рішень Конференції і Ради Асоціації;

• розробка та реалізація планів діяльності і програм Асоціації;

• реалізація стратегії Асоціації;

• здійснення поточного контролю за діяльністю осередків, відділень, філій та представництв Асоціації;

• розробка перспективних планів розвитку Асоціації.

Виконавчий директор:

• здійснює оперативне управління поточною діяльністю Асоціації в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

• представляє Асоціацію за дорученням Президента та Ради Асоціації;

• укладає та підписує від імені Асоціації господарські та за дорученням Президента та Ради Асоціації, інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником її коштів та майна з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

• організовує виконання рішень Конференції та Ради Асоціації;

• організовує процес документообігу безпосередньо як в Асоціації, так і в її відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

• готує проведення засідань Ради та Конференції Асоціації;

• за дорученням Президента або Ради Асоціації приймає на роботу та звільняє працівників Асоціації;

• за дорученням Президента та Ради Асоціації затверджує інструкції про посадові обов'язки працівників Асоціації;

• відкриває рахунки в установах банку;

• в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, котрі є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Асоціації;

• звітує про результати поточної діяльності Асоціації перед Радою Асоціації;

• вирішує інші питання, що віднесені до його компетенції Статутом чи внутрішніми документами Асоціації;

• Президент Асоціації і виконавчий директор вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків або можуть бути звільнені відповідно до трудового законодавства України.

Місцеві осередки

• Місцеві осередки створюються за рішенням Ради Асоціації.

• Місцеві осередки є відокремленими структурними підрозділами Асоціації, що розміщені поза фактичним місцем її знаходження та проводять роботу на підставі своїх Положень, які не повинні суперечити Статуту Асоціації, приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Радою Асоціації.

• Місцеві осередки легалізовують свою діяльність згідно з чинним законодавством.

• Голови місцевих осередків обираються членами місцевого осередку терміном до З років.

• Місцеві осередки обирають делегатів на Конференції Асоціації.

• З різних питань діяльності Асоціації та для більшої конкретизації компетенції тих чи інших органів управління Асоціації, Конференція Асоціації має право затверджувати відповідні Положення.