Бондар Віталій Іванович
Бондар Віталій Іванович

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.

Vitaliy Bondar

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Acting Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

 
Народився Віталій Іванович у 1938р. у селищі Новій Водолазі, на Харківщині.

У 1960 році Віталій Іванович склав вступні іспити на дефектологічне відділення педфаку Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. Після закінчення інституту (1965р.) його як одного з кращих студентів та голову профкому залишають працювати на факультеті. Педагог-науковець невдовзі серйозно заявив про себе не лише в Києві, а й у Москві, Ленінграді, Шауляї (Литва), Німеччині, Чехії, виступивши з оригінальними педагогічними розвідками. Навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту дефектології АПН СРСР в Москві, де й захистив кандидатську дисертацію (1971р.). Повернувшись до Києва на свій рідний факультет, продовжив педагогічну діяльність. У 1972-1974 р.р. Міністерством освіти України був відряджений на Кубу, де працював радником з питань дефектології. Повернувшись з Куби, до 1987 року В.І.Бондар працював на дефектологічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького доцентом кафедри олігофренопедагогіки, заступником декана та деканом факультету. На пропозицію директора Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР академіка М.Д.Ярмаченка він погодився зайняти посаду завідувача лабораторії олігофренопедагогіки (1987). У стінах цього закладу вчений підготував і захистив докторську дисертацію «Розвиток теорії і практики професійно-трудового навчання учнів допоміжних шкіл України (1917-1990р.р.)».

Після створення в Україні Академії педагогічних наук Віталія Івановича призначено організатором і першим директором Інституту дефектології АПН України (1993), перейменованого у 2006 р. в Інститут спеціальної педагогіки АПН України, де він підготував плеяду талановитих українських учених-дефектологів. Упродовж п'ятнадцяти років під його керівництвом інститут досяг значних успіхів, зміцнив кадровий потенціал, відкрив нові наукові підрозділи.

Серйозним науковим доробком В.І.Бондаря і творчого колективу Інституту спеціальної педагогіки АПН України стала нова методологія спеціальної освіти. Її обґрунтовано в концепції «Спеціальна освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки та перспективу», проекті Закону України «Про спеціальну освіту», «Державному стандарті спеціальної освіти», Державному стандарті початкової освіти дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку, Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями психофізичного розвитку всіх нозологій та реалізовано в навчальних програмах, підручниках для учнів, посібниках і методичних розробках для студентів та педагогічних працівників.

В.І.Бондар приділяє велику увагу розвитку міжнародних зв'язків у галузі спеціальної освіти. Він є ініціатором наукового партнерства Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з Українським центром засобів розвитку Коледжу імені Грента Мак Юена та університетом провінції Альберти (Канада), з Академією педагогіки спеціальної (Польща), з якими підписано угоди про співпрацю, проводяться спільні конференції, відбувається обмін досвідом та аналіз освітніх парадигм, цілей, тенденцій, притаманних країнам Європи і світу.

На семінарах, круглих столах обговорюються питання щодо становлення і розвитку інклюзивної освіти в Україні, Канаді та Північній Америці, а також моделі та її компоненти, принципи надання широкого спектру послуг дітям і батькам. В.І.Бондар брав участь в організації та проведенні Другого Міжнародного конгресу «Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті», де прийнято резолюцію про подальший розвиток співпраці канадської діаспори з українською громадськістю. Крім наукової роботи Віталій Іванович сумлінно виконує і громадські доручення. Він довгі роки був головою науково-методичної комісії МОН України з питань спеціальної освіти, членом міжвідомчої координаційної ради Кабінету міністрів України з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. В.І.Бондар є членом Президії НАПН України.

За досягнення в розвитку теорії і практики спеціальної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів для потреб вищої дефектологічної освіти академіка В.І.Бондаря високо оцінила держава. Він – заслужений працівник народної освіти, відмінник освіти України, нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, МОН України, НАПН України.

Доробок ученого становить понад 300 наукових праць, присвячених різноманітним аспектам навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку. Це книжки, посібники, монографії, наукові статті, опубліковані у вітчизняній і зарубіжній пресі.

Загальне визнання отримали такі праці:

«Психология формирования трудовых умений учащихся» (1980);

«Трудовое обучение во вспомогательной школе» (1981);

«Трудове виховання учнів допоміжної школи» (1984);

«Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності» (1988);

«Фізика: Підручник для 7 класу допоміжної школи» (1996);

«Фізика: Підручник для 8 класу допоміжної школи» (2002);

«Фізика та побутова хімія: Підручник для 9 класу допоміжної школи» (2003);

«Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці» (2005);

«Історія олігофренопедагогіки» (2007);

«Фізика: Підручник для 7 класу допоміжної школи» (2008).

«Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М.Монтессорі» (2009);

«Особливості формування трудової компетентності розумово відсталих учнів» (2010);

«Дефектологічний словник» (2011).