Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки

spp150x215


Вимоги до оформлення статей

У збірнику публікуються матеріали теоретичних, історико-порівняльних, експериментальних і прикладних досліджень з галузі тифлопедагогіки та тифлопсихології.

Відповідно до Постанови ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань...» від 5 січня 2003 р. за №7-06 редакційна колегія приймає до наукового збірника, зареєстрованого ВАК України, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

• Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

• Аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

• Формулювання цілей статті (постановка завдання).

• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

• Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Оформлення статті та розміщення на сторінці:

Індекс УДК розташовують окремим рядком зліва;

ім'я автора у називному відмінку (ініціали та прізвище) слід друкувати праворуч;

вчений ступінь, вчене звання;

посада, місце роботи (назва закладу чи організації, населеного пункту);

назва держави (для іноземців).

Назва статті друкується напівжирним шрифтом, симетрично до тексту.

Анотація наводиться мовою матеріалу, що публікується.

Ключові слова розміщують окремим рядком безпосередньо перед текстом статті.

Текст статті (посилання в тексті на літературні джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками).

Список літератури (бібліографічні записи мають бути пронумеровані та відповідати державним стандартам та вимогам ВАКу.).

Резюме російською мовою (включно з прізвищем автора, назвою статті та ключовими словами).

Резюме англійською мовою (включно з прізвищем автора, назвою статті та ключовими словами).

Розмір аркуша А4; шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал - 1,5; поля: ліве - 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, абзац – 1,25 см. Обсяг статті – не менше 10 сторінок. Таблиці необхідно оформлювати відповідно до вимог дисертаційного дослідження.

Матеріали подаються у роздрукованому вигляді (формат А4) та в електронному варіанті на диску.

Автор статті несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.

Вартість публікації – 20 грн. за сторінку.

Редакційна колегія організовує належне рецензування та ретельний відбір статей. Рукописи та ілюстрації авторам не повертаються.

Адреса редакції:

м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 8/14, ауд. 13-7
кафедра тифлопедагогіки
Тел. (044)482-38-47
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.