МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Факультет корекційної педагогіки та психології

Кафедра тифлопедагогіки

ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка

ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів України»

 

 

Шановні колеги!

 

 

Запрошуємо Вас до участі у

Всеукраїнському науково-практичному семінарі

«Психолого-педагогічний та офтальмологічний супровід інклюзивної освіти дітей з порушеннями зору»

 

 

Семінар відбудеться 24 – 25 березня 2016 р. на базі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 281 Святошинського району міста Києва.

 

До участі запрошуються:

 • представники дирекції шкіл з інклюзивним навчанням або зі спеціальними класами для дітей з порушеннями зору;
 • дефектологи (тифлопедагоги);
 • дитячі офтальмологи, оптометристи;
 • практичні психологи закладів освіти;
 • фахівці ПМПК;
 • батьки дітей з порушеннями зору;
 • представники громадських організацій, що опікуються проблемами дітей з порушеннями зору.

 

Питання для обговорення:

*    Забезпечення змісту освіти дітей з порушеннями зору в школах з інклюзивним та спеціальним навчанням дітей з порушеннями зору (використання навчальних планів, програм, підручників та їх адаптація для дітей з порушеннями зору).

*    Взаємодія педагогів школи в розвитку особистості дитини з порушеним зором в процесі інклюзивної освіти.

*    Медико-психолого-педагогічні вимоги та їх дотримання при комплектації інклюзивних та спеціальних класів.

*    Доступність приміщень шкіл для дітей з порушеннями зору.

*    Офтальмологічна реабілітація дітей зі зниженим зором.

*    Офтальмогігієнічні вимоги до збереження та розвитку залишкового зору у дітей в процесі навчання.

*    Зміст та особливості роботи практичного психолога інклюзивної школи.

*    Використання новітніх інформаційних технологій та спеціальних оптичних засобів у навчанні дітей з порушеннями зору.

*    Особливості предметних методик викладання в навчанні дітей з порушеннями зору.

*    Забезпечення спілкування та позитивного соціального статусу дитини з порушенням зору в шкільному та класному колективах.

 

Попередня програма семінару:

24.03.2016          - прибуття учасників, реєстрація;

- доповіді учасників семінару;

- стендові презентації спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору;

- виставки дитячих робіт;

- виставки технічних засобів навчання та офтальмологічного обладнання для навчального процесу;

- дружня вечеря.

25.03.2016          - засідання круглого столу з метою обміну досвідом між вчителями спеціальних та інклюзивних шкіл;

- відеопрезентації досягнень;

- звітно-виборна Конференція ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»;

- заключне засідання і прийняття резолюції семінару;

- від’їзд учасників семінару.

Повна програма семінару буде оголошена у березні.

 

Передбачені наступні форми участі в роботі семінару:

ü доповідь;

ü стендова доповідь;

ü виступ на засіданні круглого столу;

ü виступ в обговоренні роботи семінару.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Вартість участі у семінарі:

Організаційний внесок: 200 грн.

Вартість проживання в готелі: 130 грн за добу.

Харчування (за бажанням): 50 грн обід та 150 грн дружня вечеря.

 

Планується видання матеріалів семінару мовами оригіналу у науковому збірнику «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки» та науково-практичному журналі «Теорія і практика тифлопедагогіки» Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України».

 

Вимоги до оформлення наукових публікацій
у науковому збірнику

«Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки»

У збірнику публікуються матеріали теоретичних, історико-порівняльних, експериментальних і прикладних досліджень у галузі тифлопедагогіки та тифлопсихології.

Редакційна колегія збірника прийматиме лише ті наукові статті, які відповідають наведеним нижче вимогам. Статті повинні містити такі змістовні елементи (без їх виділення у самому тексті статті):

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Оформлення статті та розміщення на сторінці:

 • розмір аркуша А4,
 • шрифт Arial Narrow,
 • розмір шрифту – 18 (для УДК, відомостей про автора, назви статті, основного тексту) та 14 (для анотацій, ключових слів, списку літератури);
 • міжрядковий інтервал – 1;
 • поля: ліве 30 мм, праве –10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм;
 • абзац – 1,25 см.

 

Індекс УДК розташовують окремим рядочком, зліва.

Ім’я автора у називному відмінку (ініціали та прізвище) друкують праворуч та виділяють напівжирним шрифтом;

вчений ступінь, вчене звання;

посада, місце роботи (назва закладу чи організації, населеного пункту);

назва держави (для іноземців).

Назва статті друкується напівжирним шрифтом усіма прописними літерами, симетрично до тексту.

Анотація наводиться мовою матеріалу, що публікується, і друкується курсивом. Обсяг анотації – 200-250 слів.

Ключові слова (5-10 найменувань) розміщують окремим рядочком безпосередньо перед текстом статті, друкуються курсивним шрифтом. Словосполучення «Ключові слова» друкується напівжирним курсивом, після нього ставиться двокрапка.

Текст статті. Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками (наприклад, [1, с. 15]).

Список літератури: бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006), а також транслітерацією.

Анотація російською мовою (включно з прізвищем автора, назвою статті та ключовими словами).

Анотація англійською мовою (включно з прізвищем автора, назвою статті та ключовими словами). Статті, анотації до яких перекладені за допомогою автоматичних перекладачів, редакція приймати до друку не буде!

Розмір та зміст анотацій є аналогічним до змісту анотації основною мовою.

Обсяг статті – не менше 10-12 сторінок, для докторантів 14-15 сторінок.

Таблиці, схеми, рисунки оформлювати згідно вимог дисертаційного дослідження.

Матеріали подаються у роздрукованому вигляді (папір А4) та в електронному варіанті.

Автор статті несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей, коректний переклад анотацій.

Редакційна колегія організовує належне рецензування та ретельний відбір статей і залишає за собою право відмовляти у публікації матеріалів, які не відповідають вищезазначеним вимогам.

 

         Вартість однієї сторінки тексту – 30 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів практичного спрямування
для журналу «Теорія і практика тифлопедагогіки»

 

Інформаційний бюлетень вміщує сучасні наукові розвідки, методичні матеріали з досвіду роботи тифлопедагогів-практиків, статті про діяльність навчально-виховних і реабілітаційних закладів та роботу осередків ВГО "Асоціація тифлопедагогів України". Статті членів ВГО "Асоціація тифлопедагогів України" друкуються безкоштовно за умови своєчасної сплати членських внесків.

 

Редакція залишає за собою право друкувати матеріали повністю або фрагментарно без додаткового узгодження з авторами.

Вимоги до оформлення: обсяг статті – до 6 сторінок друкованого тексту, тип шрифту: Тіmes New Rоman; розмір шрифту 14; міжрядковий інтервал – 1, параметри сторінки: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1 см. Список літератури оформлюється в алфавітному порядку.

 

Вартість однієї сторінки тексту – 20 грн.

 


Якщо Ви бажаєте взяти участь у семінарі, просимо зв’язатися з контактними особами і надіслати заповнену заявку на вказаний нижче e-mail до 8 березня 2016 року.

 

Просимо вчасно подати заявку на участь.Адреса оргкомітету:

НПУ імені М.П. Драгоманова

Факультет корекційної педагогіки та психології
Кафедра тифлопедагогіки

м. Київ, вул. Тургенєвська 8/14, оф. 13-7

Тел.: +38 (044) 482-38-47

Статті та заявки надсилати на e-mail: kaf_tiflo@ukr.net

 

Контактна особа:

Глушенко Катерина Олександрівна  моб. тел: +38 093 903 12 83

 

Інформація буде постійно оновлюватися
на сайті ВГО «АТПУ»
http://atpu.org.ua

та сторінці у соціальній мережі Facebook

https://www.facebook.com/groups/1470383456557121/Зразок заявки на участь