Тифлологічна література

Література українською мовою

1. Войтюк Ю.О. Методичні матеріали для студентів вищих навчальних закладів з курсу «Спеціальна методика викладання навчального предмету «Я і Україна» дітям з порушеннями зору». – Київ: 2008. – 308 с.
html

2. Комплексна програма корекційних занять (розвиток та дорозвиток психічних і сенсорних функцій, соціально-побутове орієнтування, просторове орієнтування та мобільність). Підготовчий, 1-4 класи для загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей. – К.: Інкунабула, 2008.
html

3. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт для студентів спеціальності "Тифлопедагогіка". / Укл.: Синьова Є.П., Сасіна І.О. – Київ, 2009. - 105с.
html

4. Методичні поради тифлопедагогу з розвитку зорового сприймання дошкільників. – К.,- 2003.
html

5. Паламар О.М. Навчання основ граматики та правопису дітей з порушеннями зору: Навч. посіб. – К.: 2009. – 106 с.
html

6. Полторацький А.А. Методична розробка з теми: Організація та зміст фізкультурно-корекційної роботи зі слабозорими дітьми у закладі освіти інтернатного типу. Методична розробка. - 2009. - 80 с.
html

7. Полторацький А.А. Організація змісту та фізкультурно-корекцйної роботи зі слабозорими дітьми у закладі освіти інтернатного типу.
html

8. Програма комплексної реабілітації незрячих учнів 5-9 класи. Для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей. – К.: Інкунабула, 2008
html

9. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник.-К.: Знання, 2008 -365с.- (Вища освіта ХХІ століття).
html

10. Синьова Є.П. Тифлопедагогіка. Теорія виховання сліпих та слабозорих дітей. – Київ, 2009. – 212с.
html

11. Федорець П.С., Дувалкіна Т.В. Навчання просторовому орієнтуванню інвалідів по зору: Навчальний посібник. -К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. -118 с.
html

Література російською мовою

12. Воспитание слепых детей раннего возраста. Советы родителям: Практическое пособие / Л.И. Солнцева, С.М. Хорош. – 2-е изд. – М.: Экзамен, 2004. – 128 с.
html

13. Денискина В.З. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве учащихся старших классов школ для слепых и слабовидящих детей: Методические рекомендации. Башкирский институт повышения квалификации работников образования. – Уфа, 1996. – 31 с.
html

14. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития (курс лекций). - М.: В. Секачёв, 2007. - 128 с.
html

15. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Справ.-метод. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990.-223 с.
html

16. Коваленко Б.И., Коваленко Н.Б., Куличева Н.И. Тифлопедагогика. Часть 2. Методы учебной работы на уроке в школах для слепых и слабовидящих детей. – М.: Педагогика, 1975. – 248 с.
html

17. Литвак А.Г. Практикум по психологии: Учеб.пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / А.Г. Литвак, В.М. Сорокин, Т.П. Головина. – М.: Просвещение, 1989 – 110 с.
html

18. Малых Р.Ф. Обучение математике слепых и слабовидящих младших школьников: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 2004. – 160 с.
html

19. Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников (Выпуск V). Сборник научных трудов. – Л., 1975.
html

20. Особенности познавательной деятельности слепых / Под редакцией М.И. Земцовой, Ю.А.Кулагина.- М.: АПН РСФСР, 1958.
html

21. Подготовка учащихся школ слепых к трудовой деятельности / Под. ред. М.И.Земцовой. – М.: АПН РСФСР, 1958.
html

22. Психология воспитания детей с нарушением зрения. - М.: Налоговый вестник, 2004. – 320 с.
html

23. Рабочий словарь тифлореабилитолога / Под ред. канд. пед. наук С.Н. Ваньшина. – М., 2007. – 76 с.
html

24. Солнцева Л.И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе образования детей с нарушениями зрения. М.: Экспресс-Полиграф-Сервис, 1999.- 56 с.
html

25. Специальная психология: Учебник для студентов высш. учебных заведений для направлений подготовки бакалавров (216 – «Психология») / [Л.М. Шипицына, В.М.Сорокин, В.И.Лубовский и др.]; под ред. Л.М. Шипицыной. – СПб: Речь, 2010. – 253 с.
html

26. Фильчикова Л.И., Бернадская М.Э., Парамей О.В. Нарушение зрения у детей раннего возраста.
html

Література в форматі DJVU

27. Литвак О.Г. Тифлопсихология слепых и слабовидящих.
djvu

28. Синьова Є.П. Рельєфно-крапкове письмо сліпих. Шрифт Л.Брайля.
djvu

29. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики.
djvu

30. Гребенюк Т.М., Сасіна І.О., Тімакова Ю.В. Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору.
djvu

31. Федоренко С.В. Особливості методики навчання грамоти дітей з порушеним зором.
djvu

32. Синьова Є.П., Сасіна І.О. Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору.
djvu

33. Синьова Є.П., Глушенко К.О., Гураль Н.М., Радзієвська Н.А., Семенишена Т.О. Методика викладання психології дітей з сенсорними порушеннями у вищих педагогічних навчальних закладах освіти.
djvu

34. Малаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих.
djvu

35. Ермолович З.Г. Тифлопсихология (чувственное отражение мира в условиях визуальной депривации).
djvu

36. Вавіна Л.С. Компенсаторно-розвивальні функції змісту освіти з рідної мови учнів зі складним дефектом.
djvu

37. Кулик Л.Г. Діяльність О.М.Щербини в історії тифлопедагогіки. – К., 2005.
djvu


Скачати програму для перегляду файлів у форматі djvu можна тут.