НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
Інститут корекційної педагогіки та психології
Кафедра тифлопедагогіки

Здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів у галузі тифлопедагогіки та тифлопсихології

Підготовка науково-педагогічних кадрів відбувається як у формі денного та заочного навчання в аспірантурі та докторантурі, так і шляхом прикріплення до НПУ імені М.П.Драгоманова пошукувачів для підготовки та написання дисертацій.

За напрямом корекційна педагогіка та спеціальна психологія діє Спеціалізована Вчена рада Д 26.053.14 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:

19.00.08 – спеціальна психологія

13.00.03 – корекційна педагогіка.

В НПУ імені М.П.Драгоманова діють наукові школи видатних академіків та професорів з корекційної педагогіки та спеціальної психології: В.М.Синьова «Методологічні, теоретичні та технологічні проблеми корекційної та пенітенціарної педагогіки і юридичної психології», М.К. Шеремет «Дидактичні засоби логопедії», Є.П.Синьової «Актуальні проблеми тифлопедагогіки та тифлопсихології», С.В.Федоренко «Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з вадами зору» та інші.

В університеті виходить 26 наукових фахових видань.

З них за напрямами корекційна педагогіка та психологія:

«Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова». Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія.

«Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки». Збірник наукових праць висвітлює актуальні питання навчання, виховання, розвитку дітей з порушеннями зору, шляхи корекційної роботи з дітьми даної нозології, питання реабілітації, соціалізації та інтеграції осіб з порушеннями зору різних вікових категорій. Видання містить матеріали наукових досліджень з тифлопедагогіки та тифлопсихології, науково-методичні рекомендації практикам щодо надання компетентної допомоги дітям та дорослим, які мають порушення зору.

Умови вступу до аспірантури

Вступники складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які пройшли обов'язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.

Для вступу до аспірантури подаються документи:

1. Заява на ім'я ректора університету.

2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та три фотокартки 3х4.

3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.

4. Реферат з обраної наукової спеціальності.

5. Список опублікованих наукових праць та винаходів.

6. Виписка з протоколу засідання ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.

7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.

8. Довідки з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.

9. Довідка з податкової інспекції за місцем проживання (за формою встановленого зразка).

10. Паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником до аспірантури.

11. Характеристика.

Для вступу в докторантуру подаються документи

1. Заява.

2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією.

3. Розгорнутий план докторської дисертації.

4. Наукова доповідь (до 50 стор.) з теми докторської дисертації.

5. Список опублікованих робіт.

6. Відбитки основних наукових праць (монографія, підручник, навчальний посібник, статті, брошури та ін.).

7. Копія диплома кандидата наук.

8. Копія атестата доцента.

9. Клопотання з місця роботи про прийом до докторантури.

10. Характеристика-рекомендація з місця роботи із зазначенням номера протоколу та дати засідання Вченої ради вузу.

Детальна інформація на сайті
http://www.npu.edu.ua/